Przejdź do treści

Polityka prywatności

Wprowadzenie

Niniejsza polityka prywatności przedstawia zasady przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych podczas odwiedzania i korzystania ze strony internetowej www.steinpol.com.pl, administrowanej przez Steinpol Central Services Sp. z o. o. z siedzibą w Rzepinie, zwanej dalej Steinpol.

Steinpol zbiera i przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływie danych, zwanego dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Steinpol Central Services Sp. z o. o.
z siedzibą w Rzepinie przy ul. Fabrycznej 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod numerem 214998.

Odwiedzenie przez Ciebie strony internetowej Steinpol sprawia, że Twoje dane osobowe są zbierane i przetwarzane. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

Steinpol nie jest uważana za administratora, jeśli pozyskuje Twoje dane osobowe przypadkowo bez uprzedniego określenia celu i sposobu przetwarzania, na przykład jeśli dane osobowe są przekazane przez pomyłkę, nieumyślnie, w sposób spekulacyjny lub przekazane zostają takie dane, o które nie byłeś proszony. Steinpol nie wykorzystuje takich danych w żadnym celu. Przetwarzanie takich danych np. ze względu na ich powrót do upoważnionej osoby lub ich usunięcie w rozsądnym terminie, nie powoduje ich przetwarzania wchodzącego w zakres RODO.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane i być przetwarzane w obrębie naszego przedsiębiorstwa oraz spółek powiązanych Grupy Steinpol.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez Steinpol odpowiednim władzom, organom publicznym i instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo, w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi,
w celu wyegzekwowania i obrony naszych praw.

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych polityce nie będziemy udostępniać Twoich danych osobom trzecim.

Cele i zakres przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności Steinpol zbiera i przetwarza Twoje dane osobowe
w następujących celach:

 1. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej;
 2. administrowania stroną internetową i działalnością biznesową;
 3. świadczenia usług marketingowych, w tym o działalności Steinpol poprzez newsletter, w celu informowania o nowych produktach, wydarzeniach organizowanych przez Steinpol oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną Steinpol (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. prowadzenia rekrutacji spośród osób zainteresowanych pracą lub współpracą z firmą Steinpol (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 5. zarządzania składanymi przez Ciebie zapytaniami, sugestiami i skargami przesłanymi w związku z działalnością Steinpol  lub stroną internetową;
 6. zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej i zapobiegania oszustwom;
 7. przetwarzania danych osobowych również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Steinpol (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Następujące rodzaje Twoich danych osobowych mogą być gromadzone, przetwarzane i przechowywane:

 1. informacje udostępnione podczas korzystania z naszych usług na stronie internetowej Steinpol;
 2. informacje zawarte w przesłanych zgłoszeniach rekrutacyjnych, w tym imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, dane o wykształceniu, umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym (ukończonych szkołach oraz studiach, przebytych szkoleniach i kursach, poprzednich pracodawcach, zajmowanych stanowiskach oraz obowiązkach zawodowych) a także inne dane, które udostępnisz nam dobrowolnie, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie;
 3. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne
  i metadane;
 4. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub newsletterów;
 5. inne dane osobowe, które dobrowolnie prześlesz.

W celu zapobiegania i wykrywania procederu prania brudnych pieniędzy
i finansowania terroryzmu, Steinpol jako podmiot odpowiedzialny, jest upoważniony bez Twojej zgody do wykrywania, pozyskiwania, rejestrowania, przechowywania, wykorzystywania i innego przetwarzania danych osobowych oraz innych danych,
w zakresie wymaganym do przeprowadzenia podstawowej, uproszczonej lub ulepszonej techniki mającej na celu wykrycie nietypowych operacji biznesowych.
W takim przypadku Steinpol jest upoważniony do pozyskiwania danych osobowych, niezbędnych do celów przetwarzania poprzez kopiowanie, skanowanie lub inne zapisywanie oficjalnych dokumentów na nośniku danych oraz do przetwarzania osobistych numerów identyfikacyjnych oraz innych danych, dokumentów bez Twojej zgody.

Twoje prawa podczas przetwarzania danych osobowych

Masz prawo w każdym momencie pisemnie poprosić o:

 1. dostęp do swoich danych osobowych poprzez potwierdzenie czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, w jakim celu, w jakiej kategorii danych osobowych, do którego odbiorcy trafiają, przez jaki okres są przechowywane. Jeśli nie uzyskano danych od osoby, której dane dotyczą, z jakiego źródła pochodzą oraz jeśli Twoje dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego
  o gwarancje przetwarzania ich zgodnie z przepisami RODO;
 2. sprostowanie Twoich danych osobowych;
 3. usunięcie Twoich danych osobowych, jeśli dane osobowe nie są już przeznaczone do celów, do których dane zostały zebrane, przetworzone lub nie istnieje podstawa prawna ich przetwarzania, jeżeli wniesiesz sprzeciw odnośnie danych osobowych, a nie ma żadnych innych podstaw prawnych do przetwarzania lub gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, jeżeli ustawa lub inne przepisy nie stanowią inaczej;
 4. ograniczenie przetwarzania danych, podczas okresu weryfikacji;
 5. sprzeciwienie się przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
 6. przeniesienie danych osobowych, prawo do uzyskania danych osobowych
  w określonym formacie i jednocześnie przekazania takich danych osobowych innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe, a prawo zezwala na taką procedurę;
 7. zapewnienie współpracy w wykonywaniu powyższych praw.

Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych pozostaje ważna do czasu jej pisemnego wycofania. Zgodę możesz wycofać i zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych w dowolnym z powyższych celów, pisemnie na adres: Steinpol Central Services Sp. z o.o. ul. Fabryczna 13, 69-110 Rzepin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@steinpol.com.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na naszej stronie.

Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie Twoich danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Prawo do wniesienia skargi

W przypadku naruszenia przepisów RODO możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie ze wzorem opublikowanym przez Urząd na stronie internetowej.

Brak profilowania

Twoje dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe Steinpol przechowuje przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dane uzyskane w celu rekrutacji przechowywane są do zakończenia procesu rekrutacji, przez okres 6 miesięcy na potrzeby przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś na to zgodę lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 3. Twoje dane uzyskane w celach marketingowych wykorzystywane na podstawie zgody przechowywane są do czasu jej cofnięcia.

Zmiany polityki prywatności

Wszelkie zmiany polityki prywatności będą publikowane w witrynie steinpol.com.pl oraz będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość. Wejdą one w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaniesz powiadomiony poprzez okno pop-up window. O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej polityki prywatności.


Zgoda na newsletter

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczenie usług drogą elektroniczną na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez Steinpol Central Services Sp. z o. o. z siedzibą w Rzepinie przy ul. Fabrycznej 13. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, poprzez anulowanie subskrypcji. [IŻ1] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

Zgoda do formularza kontaktowego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie.

Rzepin, 21.06.2022